пятница, 24 октября 2014 г.

Тэрэса Голуб. Рэчыцкі мешчанін Лейзер Моўшавіч Голубаў. Койданава. "Кальвіна". 2014.


    Лейзер (Лазар) Моўшавіч (Майсеевіч) Голубаў – нар. ў 1856 г. у павятовым месьце Рэчыца Менскай губэрні Расейскай імпэрыі, у мяшчанскай габрэйскай сям’і.
    Навучаўся ў Кіеўскім унівэрсытэце. 10 верасьня 1875 г. быў арыштаваны ў Кіеве на кватэры ўраджэнкі Мазыра Гесі Гельфман ды прыцягнуты да дазнаньня па справе аб супрацьурадавай прапагандзе ды за блізкія зносіны з прыцягнутымі па справе і за збор забароненых кніг.
    11 лістапада 1876 г. справа была разгледжана ў адміністрацыйным парадку з высылкай яго, як палітычна нядобранадзейнага, пад нагляд у адну з аддаленых губэрняў Эўрапейскай Расеі. Паселены быў ў м. Шэнкурск Архангельскай губэрні, куды прыбыў 31 сакавіка 1877 г. У ноч на 5 ліпеня 1878 г. Лейзер зьдзейсьніў уцёкі, але быў затрыманы ў м. Вялікі Вусьцюг ды вернуты назад. 11 жніўня 1878 г. разам з іншымі сасланымі у Шэнкурску прыняў удзел у ілюмінацыі, якая была зьдзейсьненая па выпадку забойства рэвалюцыянэрамі шэфа жандараў Мікалая Мезенцава.
    [Голубаў Натан Моўшавіч (Майсеевіч), з мяшчанаў Менскай губэрні, нарадзіўся ў Мазыры ля 1847 г. Студэнт Пецярбургскага ўнівэрсытэта. У верасьні 1875 года ў яго на кватэры, у Варшаве, быў праведзены вобыск, пры чым былі знойдзены забароненыя кнігі. Арыштаваны 22 верасьня 1875 г. у Кіеве і прыцягнуты да дазнаньня па справе ад супрацьурадавай прапагандзе за перапіску супрацьзаконнага характару. Па найвысачэйшаму загаду 11 лістапада 1876 г. справа была разгледжана ў адміністратыўным парадку з высылкаю яго, як палітычнага нядобранадзейнага, пад нагляд паліцыі ў адну з аддаленых губэрняў Эўрапейскай Расеі. Паселены ў м. Пінега Архангельскай губэрні, куды прыбыў 8 лютага 1877 г. 3 ліпеня 1878 года зьдзейсьніў уцёкі, але 15 ліпеня 1878 г. быў затрыманы ў Валагодзкай губэрні і паселены ў Шэнкурску. /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Выпуск I. Москва 1929. Стлб. 286./]
    25 жніўня 1878 г. Лейзер ізноў зьдзейсьніў уцёкі. У 1879 г. пражываў у Харкаве і прымаў удзел у мясцовым рэвалюцыйным гуртку. 24 лютага 1880 г. быў арыштаваны ў Маскве і пры арышце назваўся дваранінам Уладзімерам Зотавым (Золатавым), хаця пражываў па падробленым пасьведчаньні на жыхарства харкаўскага мешчаніна Зальцмана. 20 кастрычніка 1880 г., па прысудзе Харкаўскага ваенна-акруговага суду, за прыналежнасьць да таемнага палітычнага таварыства, па ўтрымоўваньні у турме на працягу двух месяцаў, высланы пад нагляд паліцыі ізноў у Архангельскую губэрню ды 2 лютага 1881 г. паселены ў Шенкурску. Па пастанове асобай нарады ад 17 кастрычніка 1881 года, тэрмін нагляду яму быў падоўжаны на пяць гадоў, а сам ён высланы ў Якуцкую вобласьць.
    У 1883-1885 гг. Лейзер Голубаў пражываў у Батурускім улусе Якуцкай акругі. Спрабаваў занімацца земляробствам, але з-за тога што грамада адмовіла яму ў надзеле, то пражываў толькі на дапамогу, прызначаную ссыльнаму, без акрэсьленых заняткаў.
    У пачатку 1890-х гадоў пражываў у Іркуцку.
    Літаратура:
*    Голубов Лейзер Моисеевич. // Кротов М. А.  Якутская ссылка 70 - 80-х годов. Исторический очерк по неизданным архивным материалам. Москва. 1925. С. 176.
*    Голубов, Лейзер (Лазарь) Мовшевич (Моисеевич). // Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва. 1929. Стлб. 284-286.
    Тэрэса Голуб,
    Койданава    58) Голубов, Лейзер Моисеевич; адм.-сс. (1883-1885), мещ. Минской губ., евр., холост, 26 л. Находясь под надзором полиции в г. Архангельске, бежал, был задержан в Москве и выслан в Якутск. область. В месте жительства — Батурусском ул. — пробовал заняться земледелием, но так как общество отказало ему в наделе, то жил лишь на пособие, без определенных занятий [Д. 159].
    /М. А. Кротов.  Якутская ссылка 70 - 80-х годов. Исторический очерк по неизданным архивным материалам. Москва. 1925. С. 176.
    Голубов, Лейзер (Лазарь) Мовшевич (Моисеевич), мещанин г. Речицы (Минской губ.). Род. в 1856 г. Бывш. студент Киевск. ун-та. Арестован в Киеве 10 сент. 1875 г. на квартире Г. Гельфман и привлечен к дознанию по делу о противоправительств. пропаганде (50) за близкие сношения с привлечением по делу и за имение запрещ. книг. По выс. пов. 11 ноября 1876 г. дело разрешено в административном порядке с высылкою его, как политич. неблагонадежного, под надзор в одну из отдален. губерний Европ. России. Поселен в Шенкурске (Арханг. губ.), куда прибыл 31 марта 1877 г. В ночь на 5 июля 1878 г. бежал, но был задержан в Вел. Устюге и возвращен обратно. 11 авг. т. г. вместе с другими ссыльными в Шенкурске принял участие в иллюминации, устроенной по случаю убийства Мезенцова. Должен быть привлечен к дознанию, но 25 авг. т. г. скрылся. По выс. пов. 29 ноября 1878 г. дело о нем приостановлено впредь до разыскания. В 1879 г. проживал в Харькове и принимал участие в местн. револ. кружке. Арестован вторично 24 февр. 1880 г. в Москве и при аресте назвался дворянином Владим. Зотовым (Золотовым?) Проживал по подложн. виду харьк. мещанина Зальцмана. По приговору Харьк. воен.-окр. суда 20 окт. 1880 г., за принадлежность к тайн, политич. общ-ву, по выдержании в тюрьме в течение двух месяцев, выслан под надзор полиции в Арханг. губ. 2 февр. 1881 г. вторично водворен в Шенкурске. По постановлению особ. совещания от 17 окт. 1881 г., срок надзора продлен на пять лет, а сам он выслан в Якутскую область. В 1883-1885 г.г. проживал в Ботурусск. улусе. В нач. 1890-х г.г. жил в Иркутске.
    Справки (Л. Голубов, Виторт, М. Воронков, Гр. Мачтет, И. Присецкий). — Справ. листок. — Доклады 1876, II, 331-339; 1878, III, 615-620. — Ведомость по Арханг. губ. (1877-1879). — Список псевдонимов — Свод указаний (Ук.). — Список 1886 г. — Календарь. «Нар. Воли», 157. — Бурцев, За сто лет, 11, 95. — Хроника, 29.
    В. Иохельсон и Р. Кантор, Г. Гельфман, 18. — М. Кротов, Якутская ссылка 70 - 80-хг.г. (Ук.). — К. Котов, Записки землевольца, 115, 122. — С. Ковалик, «Кат. и Сс.» 1924, IV (И) 169 (Революционеры-народники в каторге и ссылке).
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва 1929. Стлб. 284-286./
    Голубов, Натан Мовшевич (Моисеевич), из мещан Минск. губ. Род. в Мозыре ок. 1847 г. Студент Петерб. ун-та. В сент. 1875 г. в его квартире, в Варшаве, был произведен обыск, при чем найдены запрещ. книги. Арестован 22 сент. т. г. в Киеве и привлечен к дознанию по делу о противоправ. пропаганде (50) за переписку противозакон. характера. По выс. пов. 11 ноября 1876 г. дело разрешено в администр. порядке с высылкою его, как полит, неблагонадежного, под надзор полиции в одну из отдален, губерний Европейск. России. Поселен в Пинеге (Арханг. губ.), куда водворен 8 февр. 1877 г. Бежал 3 июля 1878 г., но 15 июля т. г. был задержан в Вологодск. губ. и поселен в Шенкурске.
    Справка (Н. Голубов). — Справ, листок. — Доклады 1876, II, 331-339. — Ведомость по Арханг. губ. (1877-1878). — Календарь «Нар. Воли», 157. — Бурцев, За сто лет, II, 95. — Хроника, 28. — В. Иохельсон и Р. Кантор, Г. Гельфман, 18.
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва 1929. Стлб. 286./
    Голубов, Нухим Моисеевич, адвокат, проживавший в Мозыре, брат Л. Голубова. В связи с делом последнего находился под надзором в Мозыре в 1876 г.
    Справка (Н. Голубов).
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва 1929. Стлб. 286./
    Голубова, Анна Соломоновна, жена Л. М. Голубова, акушерка. Разыскивалась в февр. 1877 г. В 1880 г. жила в Кременчуге. Вследствие политич. неблагонадежности, по распоряжению харьк. ген.-губернатора, выслана из Полтавской губ. в Шенкурск (Арханг. губ.), где находился под надзором ее муж.
    Справка (А. Голубова).
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва 1929. Стлб. 286./
    Голубова, Татьяна Ивановна, дочь мещанина. Род. ок. 1851 г. Акушерка. Привлекалась к дознанию по делу о пропаганде в Екатериносл. губ. Предана суду и 2 июня 1877 г. особ. прис. Сената признана невиновной.
    Справка (Т. Голубова). — Справ, листок.
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма. Т. ІІ. Семидесятые годы. Вып. 1. Москва 1929. Стлб. 286./